Pozytywne zakończenie konsultacji.

By | 5 czerwca 2024

Możliwość zastosowania art. 154 K.p.a., art. 155 K.p.a. w związku z wydaniem ostatecznych oraz prawomocnych albo ostatecznych oraz nieprawomocnych decyzji odmownych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w trybie art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2023 r., poz. 1280, z późn. zm.) – dalej zwana „Ustawą zaopatrzeniową”.

            Informujemy, iż Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczął procedurę pozytywnego rozpatrywania wniosków o zmianę lub uchylenie ostatecznych decyzji negatywnych wydanych w trybie art. 8a ust. 1 Ustawy zaopatrzeniowej. Opisana procedura jest niezależna od uprzedniego wniesienia skargi do sądu administracyjnego (ew. oddalenia tej skargi zarówno przez WSA oraz NSA) tudzież braku wniesienia takowej skargi.

            Prawnicy z Zespołu Prawnego Bractwa Mundurowego i Kancelarii Prawnej A. Oszczęda – Ł. Sowa opiniowali pozytywnie powyższe rozwiązanie w ramach konsultacji z komórką merytoryczną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W konsekwencji, należy wskazać, iż Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest uprawniony także zweryfikować pod kątem słusznego interesu strony oraz interesu społecznego każdą negatywną decyzję wydaną w trybie art. 8a ust. 1 Ustawy zaopatrzeniowej. Powyższe nie stanowi ponownego merytorycznego badania sprawy, a wyłącznie weryfikację ostatecznej decyzji pod kątem przesłanek z art. 154 K.p.a. do czego organ jest uprawniony.

            Powyższe ma związek w szczególności z tym, iż uznaje się, iż decyzja odmowna nie jest decyzją w rozumieniu prawa materialnego w wyniku, której strona postępowania administracyjnego nabywałaby prawo w rozumieniu art. 154 K.p.a.      Analogicznie opisane wyjątkowe postępowanie z art. 154 K.p.a. stanowi tryb weryfikacji każdej ostatecznej decyzji uznaniowej (czyli takiej z art. 8a ust. 1 Ustawy zaopatrzeniowej) pod względem opisanych przesłanek słusznego interesu strony oraz interesu społecznego. Taki słuszny interes strony może się wyrażać także w wyeliminowaniu wadliwej decyzji ostatecznej, niezgodnej z dotychczasową linią orzeczniczą (jak to jest w przypadku decyzji odmownych z art. 8a ust. 1 Ustawy zaopatrzeniowej).

Pozdrawiamy. Redakcja BM RP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.