Informacja bieżąca ze spotkania w ZER MSWiA.

By | 18 stycznia 2024

17 stycznia 2024 r., w siedzibie ZER, odbyło się spotkanie przedstawicieli BM w osobie prezesa Zarządu Mariana Szłapa i przewodniczącej Zespołu Prawnego Anny Oszczędy z Dyrektorem Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA Małgorzatą Zdrodowską i prawniczkami Dyrektora ZER MSWiA: naczelnik Wydziału Prawnego Ewą Bogucką-Łopuszyńska, z-cą naczelnika Wydziału Prawnego – Iwoną Wcisło oraz Teresą Kozoń-Konter.

Przedmiotem spotkania było wypracowanie działań, które mogą być podjęte w celu przywrócenia należnych świadczeń ubezpieczonym poszkodowanym zmianami z dnia 16 grudnia 2016 roku Ustawy zaopatrzeniowej (art. 13b ust. 1 Ustawy zaopatrzeniowej w zw. z art. 15c, art. 22a, art. 24a Ustawy zaopatrzeniowej).

             Na wstępie spotkania Pan Prezes Zarządu BM RP przedstawił informację dotyczącą celów statutowych i misji Stowarzyszenia Bractwo Mundurowe RP. Poinformował, że cele te nie ograniczają się do lobbowania na rzecz zmian w prawie, ale także prowadzenie działań zmierzających do pociągnięcia do odpowiedzialności twórców i wykonawców bezprawia legislacyjnego.

Kolejno Pani Dyrektor podniosła, że podziela naszą opinię, iż wprowadzone zmiany w Ustawie zaopatrzeniowej są niesprawiedliwe i nie zgadza się z jej zapisami, ale będąc urzędnikiem państwowym związana jest przepisami prawa.

Wskazała, że istnieje idea nowelizacji przepisów w zakresie “zdjęcia limitów” jak to zostało przez ZER określone (opisany skutek w ocenie autorki można osiągnąć poprzez uchylenie art. 15c ust. 3, art. 22a ust. 2 i 3 oraz art. 24a ust. 2 Ustawy zaopatrzeniowej).

Jednak powyższe nie eliminuje problemu „podwójnego karania” wobec kolejnego obniżenia świadczeń emerytalnych części funkcjonariuszy z poziomu uprzedniej 0,7 % podstawy wymiaru za każdy rok spornej służby do 0 % podstawy wymiaru tudzież obniżenia wysługi poniżej poziomu przewidzianego dla osób osadzonych w więzieniach. Ponadto samo obniżanie świadczenia rentowego o 10 % podstawy wymiaru za każdy rok spornej służby pozostaje nierozwiązanych problemem, uwzględniając, iż renta inwalidzka powstaje nie tyle w związku z przebiegiem służby a doznanym inwalidztwem. W konsekwencji opisane zagadnienia wymagają także dalszej analizy.

Dyrektor wskazała na możliwość przywracania świadczeń przez MSWiA na podstawie art. 8 a ustawy. Autorka wskazuje, iż dotychczas opisany tryb w praktyce wykluczał jakiekolwiek pozytywne rozstrzygnięcia, co jednak może się zmienić obecnie z uwagi na przeprowadzone zmiany w kierownictwie MSWiA.

Przedstawiciele ZER na spotkaniu wskazywali na dotychczasową praktykę, korzystną dla ubezpieczonych- wydawania decyzji przywracających świadczenie od daty obniżenia, zatem analogicznie jak w przypadku wydawania nowych decyzji po wyroku sądowym nakazującym przeliczenie z pominięciem art. 15c, art. 22a, art. 24a Ustawy zaopatrzeniowej.

Podkreślić należy, że dotychczas, takie rozwiązanie było wskazywane przez BM RP Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako rozwiązanie tymczasowe, do czasu uzyskania możliwości zmiany przepisów ustawowych. Rozwiązanie to, nie jest doskonałe, bowiem mając choćby na względzie orzecznictwo części Sądów, zastosowanie art. 8a Ustawy zaopatrzeniowej oznacza swoiste „uznanie własnej odpowiedzialności”, co także nie jest satysfakcjonującym rozwiązaniem dla funkcjonariuszy, którym nie wykazano żadnej winy, a wyłącznie nawiązanie stosunku służbowego w spornym okresie w jednostce lub formacji z katalogu z art. 13b ust. 1 Ustawy zaopatrzeniowej. Nadto, z tego rozwiązania nie będą mogli skorzystać wszyscy ubezpieczeni, a tylko Ci co do których spełnione będą przesłanie zawarte w art. 8 a Ustawy zaopatrzeniowej.

Na chwilę obecną nie spotkała się z aprobatą ZER-u (rekomendowana przez nas także w MSWiA) zaproponowana możliwość przywracania świadczeń w oparciu o art. 33 ust 1 pkt 1 Ustawy zaopatrzeniowej poprzez wydanie nowej decyzji ustalającej wysokość świadczenia z pominięciem spornych przepisów Ustawy zaopatrzeniowej. W tym zakresie została przedstawiona przez stronę BM RP stosowna argumentacja.

Prawniczki ZER przedstawiły własną ocenę, która miałaby stanowić przeszkodę na drodze wydania nowych decyzji w opisanym trybie art. 33 Ustawy zaopatrzeniowej. Autorka nie podziela powyższego poglądu, co znajduje pośrednio uzasadnienie w orzecznictwie Sądów Powszechnych wszystkich apelacji sądów (poza Sądem Apelacyjnym w Szczecinie).

Opisany komentarz spotkania wykazuje dobitnie potrzebę dalszych prac i rozmów celem wypracowania wspólnego stanowiska. W konsekwencji zaplanowane są kolejne działania. Na obecnym etapie oba zespoły analizują wzajemną argumentację prawną.

Informacja niniejsza zostanie także przedstawiona przez władze stowarzyszenia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Opracowała: Przewodnicząca Zespołu Prawnego BM RP – Anna Oszczęda.

Pozdrawiamy. Redakcja BM RP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.