Rekomendacja Bractwa.

By | 21 marca 2023

Wielu z Was, dzwoni do nas i pyta o prawników którzy poprowadzą sprawę kasacyjną przed SN.Bez jakichkolwiek wątpliwości polecamy Kancelarię Prawną A. Oszczęda-Ł. Sowa w Szczecinie.

Poprosiliśmy o napisanie kilku słów, panią mecenas Annę Oszczęda. Tak pisze o sobie i swojej kancelarii. Przeczytajcie proszę:

Odwołanie od decyzji o ponownym ustaleniu świadczenia emerytalnego lub rentowego, w związku z obniżeniem świadczeń na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin rozpatrywane przez właściwy Sąd Okręgowy Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, dopiero inicjuje żmudny proces dochodzenia sprawiedliwości.

Pomimo, iż uchwała SN z dnia 16 września 2020 roku, sygnatura akt: III UZP 1/20 przedstawiła ocenę prawną, która stanowczo odrzuca zaproponowaną w art. 13b ust. 1 Ustawy zaopatrzeniowej zasadę odpowiedzialności zbiorowej, zdarzają się składy orzekające Sądów Powszechnych, które albo nie respektują opisanej uchwały albo traktują ją instrumentalnie i wyrywkowo (bez jednak ustalenia jakichkolwiek konkretnych naruszeń podstawowych praw i wolności człowieka).

Dlatego zawsze istnieje zagrożenie, iż albo Sąd Okręgowy albo Sąd Apelacyjny (apelacje Dyrektor ZER zawsze składa jak wynika z dotychczasowej praktyki, nawet w przypadku przekroczenia terminu ustawowego na wniesienie apelacji) zastosuje literalną wykładnię art. 13b ust. 1 Ustawy zaopatrzeniowej, sprowadzającą się do samego ustalenia formalnego nawiązania stosunku służbowego w formacji lub jednostce z opisanego katalogu. W przypadku jeżeli Sąd Apelacyjny wyda niekorzystny wyrok (czy to poprzez zmianę korzystnego wyroku Sądu I instancji, czy oddalenie apelacji ubezpieczonego od niekorzystnego wyroku Sądu I instancji), wyrok jest prawomocny.

Przysługuje w takim wypadku, co do zasady, skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Jednak celem skutecznego wniesienia skargi kasacyjnej konieczne jest przedstawienia takiego zagadnienia prawnego, które przejdzie instytucję przedsądu, a więc zostanie spełniony także element publicznoprawny skargi kasacyjnej. Ponadto skarga kasacyjna musi zawierać m.in konkretne zarzuty naruszenia prawa procesowego lub prawa materialnego. Opisane elementy wymagają szerokiej wiedzy oraz umiejętności przedstawienia problemu w skardze kasacyjnej. Ustawodawca zastrzegł, iż skargę kasacyjną mogą sporządzić podmioty kwalifikowane takie jak: Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Prokurator Generalny. Strony zostały zobowiązane do skorzystania z pomocy adwokata lub radcy prawnego przy sporządzeniu skargi kasacyjnej.

Prawnicy Kancelaria Prawna. A.Oszczęda – Ł.Sowa mają duże doświadczenie w reprezentowaniu interesów ubezpieczonych w tzw. „sprawach dezubekizacyjnych”. Klienci są reprezentowani przed Sądami I i II instancji oraz Sądem Najwyższym.

Należy pamiętać, iż orzecznictwo Sądów Powszechnych oraz dynamika polskich przepisów wymagają ciągłego śledzenia sytuacji prawnej, orzecznictwa, a następnie aktywnego reagowania na zmiany. W konsekwencji nie istnieje jeden wzorzec działania kancelarii, każdy klient jest traktowany indywidualnie i w oparciu o doświadczenie zespołu jest dostosowywana porada prawna w tym pomoc w sporządzeniu skargi kasacyjnej. Kancelaria ma ciągły kontakt z opisanymi sprawami, znając najnowsze orzecznictwo Sądów Powszechnych oraz współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami.

W powyższym zakresie Kancelaria ma sukcesy zarówno na etapie postępowania przed Sądem I instancji oraz II instancji. Kancelaria sporządziła i wniosła z sukcesem już kilkanaście skarg kasacyjnych, które aktualnie są rozpatrywane przez Sąd Najwyższy.

Pozdrawiamy. Redakcja BM RP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.