Jeszcze o wyroku SN w sprawie o sygn. akt II USKP 120/22 16 marca 2023 r.

By | 21 marca 2023

Kilka słów o autorce tekstu. Radca Prawny Anna Oszczęda / Kancelaria Prawna: A.Oszczęda-Ł.Sowa https://www.oszczeda.pl/, reprezentuje adresatów ustawy represyjnej, we wszystkich instancjach sądowych. Wielokrotnie wspomagała nas w indywidualnych konsultacjach

https://www.oszczeda.pl/specjalizacje […] Przeprowadzamy kompleksowe postępowania przed wszelkimi organami oraz sądami w sprawach dotyczących decyzji zmniejszających wysokość emerytur i rent byłym funkcjonariuszom, którym bezprawnie obniżono emeryturę ustawą represyjną. Jako jedna z nielicznych Kancelarii w Polsce posiadamy autorski schemat działań, wypracowany w 100% przez Naszych prawników. Sprawdzony plan postępowania daje na przewagę na rynku prawniczym i tym samym zwiększa szanse na uzyskanie satysfakcjonującego, dla klientów Kancelarii, zakończenia sprawy. Jakość Naszych usług jest potwierdzona korzystnymi orzeczeniami, które mamy już za sobą.
Zapraszamy do zapoznania się z zakładką wyroki, w której publikujemy korzystne orzeczenia, które zapadły w sprawach naszych klientów[…].

W pierwszym merytorycznym wyroku SN w sprawie o sygn. akt II USKP 120/22 16 marca 2023 r. orzekł w zakresie dwóch mechanizmów jakimi posłużył się ustawodawca w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, zwanej dalej ustawą, tj. uznał, że za okres służby do października 1989 r. ubezpieczonemu należy zastosować przelicznik 0% – jak to określił Sędzia sprawozdawca: należy ten okres wyzerować na podstawie art. 15 c ust. 1 pkt 1. W tym zakresie Sąd zastosował się do wykładni zawartej w uchwale SN z dnia 16 września 2020 roku, sygnatura akt: III UZP 1/20 wyroku SN, jednakże inaczej ją rozumiejąc niż skrajne podejścia SO i SA w tej sprawie. Już sam zakres działania danej komórki czy jednostki stanowi o tym czy była to służba na rzecz totalitarnego państwa. W tym przypadku w ocenie sądu wydział ten przyczyniał się separowania Polski od wolnego świata. Natomiast co do dalszej służby ubezpieczonego przed 31 lipca 1990 r sądu uznał, że chociaż wydział paszportów służył państwu totalitarnemu, ale indywidualizm nakazuje badać konkretny przypadek, a zatem wątek indywidualny powinien brać górę nad wątkiem strukturalnym i biorąc pod uwagę m. in. okres (schyłek roku 1989 i rok 1990) prawdopodobieństwo, że ubezpieczony mógł komuś szkodzić w okresie zatrudnienia w paszportach jest równy zeru. I w tym zakresie można mówić o salomonowym rozstrzygnięciu, jak zaczęło się już nazywać ten wyrok SN.

Kolejny mechanizm zastosowany w ustawie i będący podstawą rozstrzygnięcia to zastosowany w art. 15 c ust. 3 ustawy wzorzec obniżania, równania do średniej emerytury świadczeń nabytych za służbę dla państwa jako takiego i państwa w  wolnej Polsce. Tutaj Sąd Najwyższy wypowiedział się jednoznacznie, że jest to przepis niekonstytucyjny i wobec całkowitej bezczynności Trybunału Konstytucyjnego Sąd Najwyższy musi działać i orzec, że prawo w tym zakresie zostało złamane. Sąd Najwyższy stwierdził, że niekonstytucyjność jest oczywista dla każdego prawnika, a jako główną podstawę podał naruszenie zasady proporcjonalności między tym co podmiot zrobił a co Go spotkało. Ta oczywistość nie jest niestety dostrzegana przez większość Sędziów Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, którzy w swoich wyrokach dają wyraz temu, że uważają iż przepisy ustawy są konstytucyjne.

Nadto, sądy często odwołują się kontekstu historycznego, a SN stanowczo stwierdził, że sądy nie są od oceny historycznej danego okresu.

Wyrok ten, może nie do końca satysfakcjonujący wszystkich ubezpieczonych, stanowi jednak w części spraw  dobrą prognozę i daje argumenty w sprawach z negatywnych dla ubezpieczonych wyroków, zwłaszcza SA w Szczecinie.

Sam Sędzia sprawozdawca, stwierdza na koniec, że w tej sprawie przegrywa każdy. Smutna konkluzja.

Pozdrawiam. Anna Oszczęda.

My także pozdrawiamy i czekamy na więcej. Redakcja BM RP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.