Wobory 2023- rekomendacja naszego członka( a więc i nasza)Ireneusza Wojewody.

By | 10 września 2023

GERARD WASZKIEWICZ- LIsta Nowej Lewicy. Okręg Wyborczy numer 7.https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/pl/sejm/okreg/7

Informacja zredagowana przez kandydata, nie była poddawana korekcie. Przeczytajcie proszę:

WALCZĘ  O  LEPSZĄ  POLSKĘ.

GERARD WASZKIEWICZ – społecznik, związkowiec, samorządowiec działający i pracujący na rzecz społeczeństwa, osób pokrzywdzonych, walczący o prawa kobiet, manifestujący w obronie Konstytucji.

Wykształcenie; wyższe prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, menadżerskie w Lubelskiej Szkole Biznesu, a także w Centrum Prawa Kryminalnego Sam Huston University State – USA, przygotowanie pedagogiczne w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.

Jestem przekonany, że dobre prawo to lepsze życie. Dziś jest wiele do zrobienia, by prawo  znaczyło – prawo, a sprawiedliwość – sprawiedliwość. Uważam, że w życiu codziennym należy postępować w stosunku do ludzi tak, jakbyśmy sami tego oczekiwali od innych, a więc: przyzwoicie, sprawiedliwie, godnie i uczciwie. Od 43 lat, z własnego wyboru, związałem się z Zamojszczyzną, żyjąc wśród Was, służąc, pracując i działając m. in.:

  • jako komendant powiatowy i miejski Policji w Zamościu, dbałem o stan bezpieczeństwa i porządku w Zamościu i powiecie, byłem dowódcą zabezpieczenia „Celebra” podczas historycznej wizyty  Jana Pawła II w Zamościu w roku 1999;
  • jako radny Rady Miasta Zamość w latach 2006-2010, członek Komisji Rewizyjnej, Komisji Budżetowej oraz przewodniczący Komisji Samorządu i Porządku Publicznego, w trosce o jakość życia codziennego mieszkańców Zamościa aktywnie uczestniczyłem przy wypracowywaniu decyzji w kwestiach poprawy infrastruktury miejskiej;
  • jako przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów – członka Krajowej Komisji Wykonawczej działałem i działam społecznie na rzecz środowiska „mundurowych”;
  • jako honorowy członek Aeroklubu Ziemi Zamojskiej z 20 letnią pracą we władzach statutowych staram się o poprawę funkcjonowania Aeroklubu i lotniska w m. Mokre;
  • jako aktywny społecznik, działam na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach pracy Rady Fundacji „Otwórzmy Swoje Serca”,

W latach 2019-2023, jako przewodniczący Komisji ds. Osób Represjonowanych ustawą z 16 grudnia 2016 r., (ustanowionej przy Zarządzie Koła SEiRP w Zamościu), współpracując  z FSSM RP – od lipca 2017 roku, konsekwentnie wspieram, udzielając skutecznej pomocy prawnej represjonowanych i dyskryminowanych tą ustawą, byłych funkcjonariuszy polskich państwowych służb specjalnych i mundurowych oraz ich rodziny – przygotowując ogromną ilość pism procesowych ( odwołań, wniosków, w tym dowodowych i  podjęcie zawieszonych postępowań, zażaleń, skarg, apelacji, odpowiedzi na apelacje ZER) kierowanych do sądów (w tym; Sądu Okręgowego w Warszawie, Zamościu i Lublinie, Sądu Apelacyjnego w Warszawie i Lublinie oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie). W wyniku tych działań Sądy wydały ponad 100 korzystnych dla represjonowanych orzeczeń (postanowień, wyroków) w tym przywracających obniżone bezprawnie świadczenia emerytalne i rentowe. 

Opracowałem również skargi na przewlekłe prowadzenie postępowań administracyjnych (nawet przez kilka lat) przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W postępowaniach sądowych, wielokrotnie uchylono zaskarżone decyzje stwierdzając przewlekłość z rażącym naruszeniem prawa przez ministra. Z trudem powstrzymując się od komentarza w tej kwestii jedynie wskazuję, że taka postawa ministra jako naczelnego organu administracji  państwowej może, co najmniej świadczyć o pogardzie i rażącej ignorancji  ustanowionego prawa, faktów i ludzi. 

Moje żmudne zmagania z bezprawiem, świadczą o tym, że jednak prawda sama się nie obroni, trzeba ją przedstawić i argumentować dowodowo, wykazując wiele cierpliwości i wytrwałości w długotrwałych postępowaniach odwoławczych. 

 Widzimy wszyscy, że siła nabywcza dochodów Polek i Polaków w tym świadczeń emerytalnych i rentowych słabnie. Za więcej pieniędzy można kupić coraz mniej towarów i usług. Drożyzna to między innymi, fakt braku kontroli parlamentarnej nad wydatkami rządu. Działania podporządkowane efektom propagandy, a nie rzeczywistym potrzebom, i nieracjonalne szastanie publicznymi pieniędzmi prowadzi do katastrofy w każdej dziedzinie. 

W trosce o godne życie Seniorów, koniecznością jest rzetelna waloryzacja i emerytury bez podatku. 

 Władza, która tak wiele mówi o bezpieczeństwie, doprowadziła do bezprecedensowej w ostatnim trzydziestoleciu zapaści kadrowej w Policji. Na dzień 1 marca 2023 roku było niemalże 13 tysięcy wakatów na stanowiskach policyjnych (ponad 12% stanu etatowego całej Policji. Jako były policjant jestem zatroskany stanem przestrzegania prawa przez organy administracji. W ostatnich latach liczba uchylonych decyzji w postępowaniach skargowo administracyjnych drastycznie rośnie. Szczególnie wiele naruszeń prawa stwierdzono podczas badania decyzji wydanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organy Policji. 

Najwyższy czas przywrócić normalność.

Obowiązkiem przyszłych parlamentarzystów jest niezwłocznie usunięcie z obiegu prawnego, haniebnej dla demokratycznego państwa prawa ustawy (uchwalonej przez PiS-owską większość parlamentarną w Sali Kolumnowej) z dnia 16  grudnia 2016 roku nowelizującą po raz kolejny po 2009 roku przepisy ustawy emerytalnej z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji innych państwowych służb mundurowych i specjalnych.  

Apeluję do aktualnych i przyszłych funkcjonariuszy Policji, i innych polskich państwowych służb oraz żołnierzy Wojska Polskiego, by byli wierni słowom składanego ślubowania bądź przysięgi i nie pozwolili ich szargać politykom godzącym w dobre imię Funkcjonariusza Służb RP i Żołnierza Wojska Polskiego. Pamiętajcie, że ślubowaliście, przysięgaliście wierności zasadom demokratycznego państwa prawa oraz strzec Konstytucji RP, służenia dla dobra wspólnego, praworządnej, demokratycznej Polsce.

Pozdrawiamy. Redakcja BM RP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.