SIŁA MANIPULACJI – Czy likwidacja posterunków Policji była złym pomysłem? autor: Ireneusz Wojewoda

By | 1 września 2023

Zapraszamy do weekendowej lektury. Tym razem niezawodny Irek Wojewoda, dokonał merytorycznej analizy, kłamstwa łotrów. treśc, rozesłaliśmy także politykom formacji demokratycznych, aby wykorzystywali zebrane informacje do ujawniania manipulacji wyborczej kłamcom.

Znowu powróciło hasło, a raczej zarzut do Platformy Obywatelskiej, „likwidowaliście posterunki Policji!” Co rzekomo miało być barbarzyństwem i „zwijaniem Polski powiatowej”. Rzeczywiście posterunki były likwidowane, a po 2015 roku jakaś ich liczba została odtworzona niemałym kosztem. Jak wiadomo posterunek mieści się w budynku, a ten zamknięty na kłódkę, bez policjantów, nikogo nie ochroni i nie obroni. Dlatego też pozwolę sobie przypomnieć kilka informacji, jakie można odnaleźć bez trudu w tym temacie:

W miejsce dotychczasowych komend wojewódzkich i rejonowych 1 stycznia 1999 r. utworzono nową sieć policyjnych jednostek, na czele której stoi Komenda Główna Policji. Podporządkowano jej 16 komend wojewódzkich oraz Komendę Stołeczną, będącą komendą miejską, ale na prawach wojewódzkiej. Niżej w hierarchii usytuowano 329 komend powiatowych, z których 316 miało w przeszłości status komend rejonowych, a 13 — komisariatów. Podstawowymi jednostkami policyjnymi pozostały komisariaty w liczbie 2072.

Źródło: https://info.policja.pl/inf/historia/policja-w-iii-rp/policja-w-iiirzeczypo/67621,Policjaw-III-Rzeczypospolitej-19902010.html

Warto zauważyć, że w 1999 roku nie istniały komórki organizacyjne Policji pod nazwą posterunek. Wówczas większość komisariatów w terenie wiejskim, to były w rzeczywistości małe posterunki. Na dzień 31 grudnia 2015 roku w Polsce funkcjonowało 397 komisariatów z całodobową służbą.

W Gazecie Policyjnej przedstawiono założenia do likwidacji posterunków: „Z badań przestępczości, jakie ostatnio przeprowadzono, wynika, że dla obywateli najważniejsze jest szybkie połączenie się z dyżurującym policjantem i szybkie dotarcie patrolu na miejsce zgłoszenia – mówił posłom nadinsp. Marek Działoszyński. – Przemyślana reorganizacja sieci posterunków wychodzi naprzeciw takim oczekiwaniom. Zdaniem komendanta mały posterunek, a właśnie takie ma objąć reorganizacja, nie zaspokoi tych oczekiwań społecznych, i nie tylko dlatego, że numery alarmowe 997 i 112 łączą tylko z komendami miejskimi i powiatowymi, ale głównie z powodu szczupłości etatowej obsady posterunku. Żeby przez całą dobę zapewnić tam dyżur choć jednego policjanta, to – biorąc pod uwagę zwolnienia, urlopy czy doskonalenie zawodowe – potrzeba co najmniej 5,1 etatu. Żeby zapewnić patrol dwuosobowy, trzeba ponad 10 etatów. Tymczasem, według stanu na 1 maja 2012 r., większość spośród prawie 700 posterunków Policji w Polsce ma od 6 do 10 etatów, ponad 250 posterunków – 5 etatów.”

Źrodło: https://gazeta.policja.pl/997/archiwum-1/2012/numer-89 082012/79694,Reorganizacja-sieciposterunkow.html

Po dwóch latach opublikowano w tym temacie następujący tekst:

„Proces reorganizacji w Policji trwa już od kilku lat. Zmiany przynoszą oczekiwane efekty – więcej policjantów na ulicach, a mniej za biurkami. Aby kontynuować to założenie, Policja pracuje nad reorganizacją funkcjonowania posterunków. Część z nich zostanie połączona w komisariaty, a cześć przeniesiona do komend powiatowych. Założenie jest takie, by na bazie oczekiwań społecznych, zapewnić całodobową służbę patrolową w miejscach, gdzie do tej pory funkcjonował posterunek i skrócić czas dotarcia na zgłaszaną interwencję. Więcej mobilnych patroli w terenie to poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. (…)

Posterunki są komórkami organizacyjnymi, a nie jednostkami – są elementem większej struktury, wyniesionym w teren „kawałkiem” komendy powiatowej. Często bywają przez obywateli mylone z komisariatami. Różnica między posterunkiem a komisariatem jest jednak zasadnicza – komisariat funkcjonuje całą dobę. Posterunek – czasem tylko kilka godzin w tygodniu. (…)

Komendanci miejscy i powiatowi są odpowiedzialni za bezpieczeństwo na swoim terenie i to oni na podstawie analiz funkcjonowania jednostek oraz analiz stanu bezpieczeństwa, po konsultacji z lokalnymi samorządami będą podejmować decyzje co do zmian.

Reorganizacja posterunków jest więc sposobem na rozsądne planowanie służby i zapewnienie większej liczby funkcjonariuszy w patrolujących całodobowo teren, co z kolei zwiększy poczucie bezpieczeństwa wśród obywateli. To także możliwość szybszego przybycia na miejsce zdarzenia i skuteczniejszego prowadzenia działań. Poprawa efektywności wykorzystania ludzi i sprzętu wiąże się również z bardziej racjonalnym wykorzystywaniem publicznych pieniędzy. Oczywiście pod uwagę trzeba brać także argument związany z obniżeniem kosztów stałych funkcjonowania posterunków, gdyż bardzo często są one bardzo wysokie.

Źródło: https://policja.pl/pol/aktualnosci/79332,Sluzba-w-terenie-sluzba-ludziom-Reorganizacjaposterunkow-Policji.html

„W 2014 r. poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński złożył interpelację nr 24066 w sprawie skutków likwidacji posterunków Policji dla bezpieczeństwa obywateli. Zawierała ona 39 pytań skierowanych do ministra spraw wewnętrznych, pierwsze z nich dotyczyło ilości zlikwidowanych posterunków w latach 2007 – 2014. W odpowiedzi ministerstwo przytracza dane, z których wynika, iż na początku 2009 r. w Polsce funkcjonowało 820 posterunków. W następnych latach liczba ta spadała i na początku 2014 r. wynosiła 430. Dokładne dane za lata 2014 – 2015, kiedy to liczba posterunków w dalszym ciągu spadała, nie są obecnie dostępne. Warto zapoznać się z całą odpowiedzią na interpelację, w której poruszone są przyczyny oraz inne aspekty związane z likwidacją posterunków policji. W odpowiedzi na pytanie dotyczące przyczyn zmniejszania ilości posterunków policji ministerstwo zwraca uwagę na to, że w okresie tworzenia dużej sieci posterunków Policji nie były w takim stopniu jak obecnie rozwinięte środki komunikowania się z Policją. Obecnie łatwość nawiązania kontaktu z Policją, na przykład za pomocą telefonii komórkowej, powoduje, iż utrzymywanie gęstej sieci posterunków Policji wydaje się nieuzasadnione. Podkreślano również, iż zmiany w strukturze organizacyjnej mają służyć skuteczniejszej realizacji ustawowych obowiązków Policji, gdyż małe posterunki często borykają się z poważnymi brakami kadrowymi. W interpelacji poruszony został także wpływ zmian organizacyjnych w Policji na liczbę interwencji i przestępstw. Ministerstwo w odpowiedzi przytacza dane z których wynika, iż w zdecydowanej większości gmin (65%) wzrosło nasycenie służbami patrolowo-obchodowymi, natomiast czas reakcji na zdarzenie uległ skróceniu na terenie 58% gmin Z danych Policji wynika, iż w latach 2009 – 2011 ilość stwierdzonych przestępstw wzrosła nieznacznie (z 1,13 mln do 1,16 mln) jednak po 2011 r. nastąpił spadek (w 2015 r. stwierdzono 0,8 mln przestępstw). 

A oto fragment odpowiedzi na interpelację, bo w tamtych czasach udzielano odpowiedzi na interpelacje poselskie: „(…) w dniu 4 lipca 2012 r. w Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie Rady Konsultacyjnej Komendanta Głównego Policji złożonej ze specjalistów i przedstawicieli środowiska naukowego. W skład ww. rady wchodzą przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego, Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu WarmińskoMazurskiego, Wyższej Szkoły Menedżerskiej, Wyższej Szkoły Nauk Społecznych Pedagogium oraz Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu. Jeden z punktów debaty poświęcony był reorganizacji struktury posterunków Policji. Należy przy tym wskazać, że uczestnicy spotkania pozytywnie wypowiedzieli się o potrzebie zmian, które zapewnią zwiększenie mobilności Policji i wpłyną na poprawę organizacji pracy. 

Odnosząc się natomiast do kwestii opracowania pn. ˝Wyniki V Edycji Polskiego Badania Przestępczości˝ z dnia 6 marca 2013 r. pragnę poinformować, że wyniki badania wskazują, iż najważniejszą kwestią związaną z pracą Policji jest dla Polaków szybkie przybycie policjantów po wezwaniu na miejsce zdarzenia (50%). Warto zauważyć, że w porównaniu do poprzedniej edycji PBP odsetek wskazań na ww. kwestię wzrósł o 4,8 punktu procentowego (p.p.). Ważna jest również skuteczność Policji wskazywana przez ponad 1/3 badanych (37,1% – wzrost o 4,6 p.p.). Zbliżony odsetek respondentów (36,1%) wskazuje na możliwość łatwego dodzwonienia się do Policji pod numery alarmowe, przy czym odsetek wskazań w porównaniu do 2012 r. spadł o 10,9 p.p. Badani od Policji oczekują również: obecności patroli w okolicy miejsca zamieszkania (26,5%), uczciwości, nieprzekupności policjantów (26,2%), przyjmowania zawiadomień o przestępstwie bez zbywania i bagatelizowania sprawy (20,1%), a także sprawnego i szybkiego prowadzenia postępowań bez niepotrzebnych formalności (20,1%). Żadna z powyższych odpowiedzi nie wskazuje na to, że nie należy likwidować posterunków Policji. Na możliwość łatwego kontaktu z dzielnicowym wskazuje 19% respondentów, zatem znacznie mniej niż np. na szybkie przybycie policjantów, skuteczność Policji czy też na możliwość łatwego dodzwonienia się. Analiza przedstawionych wyników pozwala sformułować wniosek, że wzrost ocen świadczy o tym, że reorganizacja posterunków Policji nie przyniosła negatywnych skutków w odbiorze społecznym skuteczności działania Policji.”

Źródło:https://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=24066

Ale, co nas obchodzą jakieś badania, opinie ekspertów, ocena skutków? Ma być tak, jak drzewiej bywało! To znaczy onegdaj. Bo… później, to Tusk Polskę sprzedał (zapewne Niemcom, albo Ruskim, a może jednym i drugim), i tylko bezrobocie, głód (strach pomyśleć), aż do wyzwolenia w 2015 roku. Chwilo trwaj!

Tymczasem: 

Na dzień 1 marca 2023 roku wakat w Policji wynosił 12 943 (12,08% stanu etatowego), a po odjęciu rezerwy kadrowej KGP na poziomie 1426 wynosił faktycznie 11 517.

Takiej zapaści w Policji, to najstarsi górale nie pamiętają. Dla porównania zestawienie wakatów w latach 2008 – 2014.

Lp.okresWakaty na stanowiskach
policyjnychpracowniczych
1       1 stycznia 2008 r.         5230                 1554
231 grudnia 2008 29061018
31 stycznia 2009 29211040
431 grudnia 2009 15951063
51 stycznia 2010 15351047
631 grudnia 2010 4893902
71 stycznia 2011 4945924
831 grudnia 2011 4943626
91 stycznia 2012 4994672
1031 grudnia 2012 6084753
111 stycznia 2013 6191791
1231 grudnia 2013 4612592
131 stycznia 2014 4642716

Gratuluję obecnym władcom „sukcesów” i dobrego samopoczucia.

mł. insp. w st. spocz. Ireneusz Wojewoda

My także gratulujemy łotrom.

Redakcja BM RP. Pozdrawiamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.